ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
2018.

Szervezet neve: Magyar László

Székhelye:4400 Nyíregyháza, Malom u. 4.

Adószáma: 51681151-1-35

Képviseletre jogosult személy(ek) neve: Magyar László tel:06-20-553-9900

Jelen szabályzat felülvizsgálata és karbantartása a jogszabályi változások függvényében évente történik.

Hatályba lépett: 2018.04.30.

Alkalmazandó:2018.04.30 -tól

TARTALOMJEGYZÉK

I. A SZABÁLYZAT CÉLJA
II. A SZABÁLYZAT HATÁLYA
1. Személyi hatály
2. Időbeli hatály
III. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
IV. ALAPELVEK
V. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
1. Az érintett hozzájárulása
2. Szerződés teljesítése
3. Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, vagy az érintett, illetve más
természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme
4. Közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának kereté-ben végzett feladat végrehajtása, az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése.
VI. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE
VII. AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI
1. Tájékoztatáshoz való jog
2. Az érintett hozzáférési joga
3. Az érintett helyesbítéshez és törléshez való joga
3.1. A helyesbítéshez való jog
3.2. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
5. A személyes adatok helyesbítéséhez, vagy törléséhez, illetve az adatkezelés
korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
6. Az adathordozhatósághoz való jog
7. A tiltakozáshoz való jog
8. Az automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga
9. Az érintett panasztételhez és jogorvoslathoz való joga
9.1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog.
9.2. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
9.3. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági
jogorvoslathoz való jog
10. Korlátozások
11. Az adatvédelmi incidensről történő tájékoztatás
VIII. AZ ÉRINTETT KÉRELME ESETÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS
IX. ADATVÉDELMI INCIDENS (PERSONAL DATA BREACH) ESETÉN
ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS
X. A VÁLLALKOZÁS MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATBAN FOLYTATOTT ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEI
1. A Munkaviszony létesítését megelőzően folytatott adatkezelés
1.1. A munkavállalók felvételére irányuló pályáztatási eljárás során folytatott
adatkezelés
1.2.Munkakörre való alkalmassági vizsgálat során végzett adatkezelés
2. A munkaviszony fennállása alatt folytatott adatkezelés
2.1. Munkaügyi nyilvántartás keretében folytatott adatkezelés
2.2. A munkavállaló munkaviszonnyal összefüggő magatartásának ellenőrzése
2.2.2. A Vállalkozás által a munkavállaló rendelkezésére bocsátott e-mail fiók használatával kapcsolatos adatkezelés
2.2.3. Munkavállaló rendelkezésére bocsátott laptop, tablet, telefon haszná-lat ellenőrzése
2.2.4. A munkavállaló munkahelyi internethasználatának ellenőrzése
2.2.5. A munkavállalókra vonatkozó eseti adatkezelés
XI. ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÉS KEZELT ADATKÖ-RÖK
1. Jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés
1.1. Pénzmosás elleni kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés
1.2. Számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatkezelés
1.3. Adó- és járulékkötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés
2. Információkérés, ajánlatkérés során végzett adatkezelés
3. A Vállalkozás által üzemeltetett weboldallal összefüggő adatkezelés
3.1. A Vállalkozás honlapjára látogatók adataival kapcsolatos tájékoztatás
3.2. Regisztráció, hírlevél feliratkozás
3.3. Direkt marketing tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés
4. Szerződés teljesítésével kapcsolatos adatkezelési tevékenység
XII. AZ ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK
1. Az adatfeldolgozással kapcsolatos általános szabályok
XIII. AZ ADATBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
1. Az adatbiztonság megvalósításának elvei.
2. A Vállalkozás informatikai nyilvántartásainak védelme
3. A Vállalkozás papíralapú nyilvántartásainak védelme
XIV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

I. A SZABÁLYZAT CÉLJA

Jelen szabályzat célja a Vállalkozásunk adatvédelmi és adatkezelési politikáját rögzítő belső sza-bályok megállapítása AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) által meghatározott adatvédelmi és adatkezelési rendelkezések betartásával, melyek érvényesítésével a Vállalkozás valamennyi tevékenysége, szolgáltatásának igénybevétele során biztosítja az érintettek személyes adatok védelméhez való jogának tiszteletben tartását az érintettek személyes adatainak feldolgozása, illetőleg kezelése során.
A Vállalkozás jelen szabályzat elfogadásával deklarálja a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) – továbbiakban „Rendelet” – 5. cikké-ben foglalt személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek betartását.

II. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. Személyi hatály

Jelen szabályzat hatálya a Vállalkozásra és azon természetes személyekre terjed ki, akikre az adatkezelési tevékenysége kiterjed. A jelen szabályzatban rögzített adatkezelési tevékenység ter-mészetes személyek személyes adataira irányul. A szabályzat hatálya nem terjed ki az olyan sze-mélyes adatkezelésre, amely jogi személyekre, illetve amely különösen olyan vállalkozásokra vonatkozik, amelyeket jogi személyként hoztak létre, beleértve a jogi személy nevét és formáját, valamint a jogi személy elérhetőségére vonatkozó adatokat. Jogi személy az egyesület, a gazdasá-gi társaság, a szövetkezet, az egyesülés és az alapítvány.

2. Időbeli hatály

Jelen szabályzat időbeli hatálya a megállapításának napjától további rendelkezésig, vagy a sza-bályzat visszavonásának napjáig áll fenn.

III. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatko-zó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett mó-don, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szoci-ális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automa-tizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rend-szerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük kor-látozása céljából;

4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amely-nek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartóz-kodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használ-ják;

5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

7. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határoz-za meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az emlí-tett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

10. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a sze-mélyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

11. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoz-tatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

12. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megvál-toztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

13. „genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vo-natkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi álla-potára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes sze-mélyből vett biológiai minta elemzéséből ered;

14. „biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a dakti-loszkópiai adat;

15. „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgál-tatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

16. „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társasá-gokat és egyesületeket is.

IV. ALAPELVEK
(1) Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.
(2) Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az ada-tok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetet-len, a cél elérésére alkalmas.
(3) A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
(4) A Vállalkozás lerögzíti, hogy az általa kezelt személyes adatokat székhelyén tárolja elekt-ronikus állomány formájában illetve papír alapú dokumentumokon az adatbiztonságra vo-natkozó jogszabályi előírások megtartása mellett. Jelen rendelkezés valamennyi, a Vállal-kozás által végzett adatkezelési tevékenység tekintetében érvényes.

V. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
1. Az érintett hozzájárulása
(1) A személyes adatok kezelése jogszerűségének az érintett hozzájárulásán kell alapulnia, vagy valamely egyéb jogszerű, jogszabály által megállapított alappal kell rendelkeznie.
(2) Az érintett hozzájárulása alapján történő adatkezelés esetén az érintett a személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulását a következő formában adhatja meg:
a) írásban, személyes adatkezeléshez hozzájárulást adó nyilatkozati formában,
b) elektronikus úton, a Vállalkozás internetes weboldalán megvalósított kifejezett magatar-tásával, jelölőnégyzet kipipálásával, vagy ha az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, vala-mint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi.
(3) A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül hozzájárulás-nak. (4) A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevé-kenységre kiterjed.
(5) Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni. Ha az érintett hozzájárulását elektronikus felkérést követően adja meg, a felkérésnek egyértelműnek és tömörnek kell lennie, és az nem gátolhatja szükségtele-nül azon szolgáltatás igénybevételét, amely vonatkozásában a hozzájárulást kérik.
(6) Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavo-nása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzá-járulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyan-olyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

2. Szerződés teljesítése

(1) Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
(2) A szerződés teljesítéséhez nem szükséges személyes adatok kezeléséhez való érintetti hoz-zájárulás nem lehet feltétele a szerződéskötésnek.

3. Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, vagy az érintett, illetve más ter-mészetes személy létfontosságú érdekeinek védelme

(1) Az adatkezelés jogalapját jogi kötelezettség teljesítése esetén törvény határozza meg, így az érintett hozzájárulása az személyes adatainak kezeléséhez nem szükséges.
(2) Az adatkezelő köteles tájékoztatni az érintettet az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtar-tamáról az adatkezelő személyéről, továbbá a jogairól, a jogorvoslati lehetőségekről.
(3) Az adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése címén az érintett hozzájárulásának visszavoná-sát követően jogosult kezelni azon adatkört, amely valamely rá vonatkozó jogi kötelezett-ség teljesítése végett szükséges.

4. Közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának kereté-ben végzett feladat végrehajtása, az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvé-nyesítése.

(1) Az adatkezelő – ideértve azt az adatkezelőt is, akivel a személyes adatokat közölhetik – vagy valamely harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre, feltéve hogy az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget, figye-lembe véve az adatkezelővel való kapcsolata alapján az érintett észszerű elvárásait. Az ilyen jogos érdekről lehet szó például olyankor, amikor releváns és megfelelő kapcsolat áll fenn az érintett és az adatkezelő között, például olyan esetekben, amikor az érintett az adatkezelő ügyfele vagy annak alkalmazásában áll.
(2) A jogos érdek fennállásának megállapításához mindenképpen körültekintően meg kell vizsgálni többek között azt, hogy az érintett a személyes adatok gyűjtésének időpontjában és azzal összefüggésben számíthat-e észszerűen arra, hogy adatkezelésre az adott célból kerülhet sor.
(3) Az érintett érdekei és alapvető jogai elsőbbséget élvezhetnek az adatkezelő érdekével szemben, ha a személyes adatokat olyan körülmények között kezelik, amelyek közepette az érintettek nem számítanak további adatkezelésre.

VI. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE
(1) A személyes adatokat a Vállalkozás a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hoz-záférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, illetve a Vállalkozás részére szol-gáltatási szerződések alapján adatfeldolgozási tevékenységet végző személyek, szerve-zetek ismerhetik meg, a Vállalkozás által meghatározott terjedelemben és a tevékeny-ségük végzéséhez szükséges mértékben.
(2) Az adatfeldolgozók felsorolását a szabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza.

VII. AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI
1. Tájékoztatáshoz való jog
(1) Az érintett jogosult arra, hogy adatainak kezelésére irányuló tevékenység megkezdését meg-előzően tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő információkról.
(2) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik:

a. az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elér-hetőségei;
b. az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
c. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
d. a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló adatkezelés esetén, az adat-kezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;
e. adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
f. adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a Rendelet 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, va-lamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhe-tőségére való hivatkozás.

(3) Az (1) bekezdésben említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok megszerzé-sének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:
a. a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen idő-tartam meghatározásának szempontjairól;
b. az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó szemé-lyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének kor-látozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érin-tett adathordozhatósághoz való jogáról;
c. a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visz-szavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
d. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
e. arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötele-zettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges követ-kezményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
f. a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal té-nye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkal-mazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

(4) Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az adatkezelő az érintett rendelke-zésére bocsátja a következő információkat:
a. az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elér-hetőségei;
b. az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
c. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
d. az érintett személyes adatok kategóriái;
e. a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
f. adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő valamely harmadik országbeli cím-zett vagy valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a 46. cikkben, a Rendelet 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének máso-dik albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanci-ák megjelölése, valamint az ezek másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az elérhetőségükre való hivatkozás.

(2) Az (1) bekezdésben említett információk mellett az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja az érintettre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges követ-kező kiegészítő információkat:
a. a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtar-tam meghatározásának szempontjai;
b. ha az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapul, az adatke-zelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről;
c. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korláto-zását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adat-hordozhatósághoz való joga;
d. a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való vissza-vonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
e. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
f. a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzá-férhető forrásokból származnak-e; és
g. a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal té-nye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkal-mazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

(3) Ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatke-zelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a (2) bekezdésben említett minden releváns kiegészítő információról.
(4) Az (1)–(3) bekezdést nem kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben:
a. az érintett már rendelkezik az információkkal;
b. a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű archiválás céljá-ból, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, a 89. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek és garanciák figyelembevételével végzett adatkeze-lés esetében, vagy amennyiben az e cikk (1) bekezdésében említett kötelezettség valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen adatke-zelés céljainak elérését. Ilyen esetekben az adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell hoznia – az információk nyilvánosan elérhetővé tételét is ideértve – az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében;
c. az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre alkalma-zandó uniós vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szol-gáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik; vagy
d. a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titok-tartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezett-séget is, bizalmasnak kell maradnia.
2. Az érintett hozzáférési joga
(1) Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogo-sult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a. az adatkezelés céljai;
b. az érintett személyes adatok kategóriái;
c. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
h. a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
(2) Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továb-bítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.
(3) Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelke-zésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költ-ségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelke-zésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.
3. Az érintett helyesbítéshez és törléshez való joga
3.1. A helyesbítéshez való jog
(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyes-bítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilat-kozat útján történő – kiegészítését.
3.2. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b. az érintett visszavonja a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez) vagy a rendelet 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében (kifejezett hozzájárulás adása) az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c. az érintett a rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján (tiltakozáshoz való jog) tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján (üzletszerzés érdekében történő személyes adatkezelés elleni tiltakozás) tiltakozik az adatkezelés ellen;
d. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f. a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
(2) Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az érintett kérelmére azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájé-koztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó sze-mélyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
a. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b. a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
c. a Rendelet 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a rendelet 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
d. a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
e. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi-ak valamelyike teljesül:
a. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtar-tamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok fel-használásának korlátozását;
c. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d. az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

(2) Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvénye-sítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

(3) Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkeze-lést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

5. A személyes adatok helyesbítéséhez, vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

(1) Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

(2) Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

6. Az adathordozhatósághoz való jog
(1) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, to-vábbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
a. az adatkezelés a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (érintett hozzájárulása a személyes adatok kezeléséhez) vagy a rendelet 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja (érintett kifejezett hozzájárulása az adatkezeléshez) szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
b. az adatkezelés automatizált módon történik.

(2) Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett jo-gosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők kö-zötti közvetlen továbbítását.
(3) Az e cikk (1) bekezdésében említett jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelő-re ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
(4) Az (1) bekezdésben említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

7. A tiltakozáshoz való jog
(1) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében megvaló-suló adatkezelése, illetve az adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen (a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló adat-kezelés) ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjeszté-séhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
(2) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogo-sult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
(3) Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelé-se ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
(4) Az (1) és (2) bekezdésben említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.
(5) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapu-ló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.
(6) Ha a személyes adatok kezelésére a rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudomá-nyos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

8. Az automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga
(1) Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelé-sen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
a. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
b. meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
c. az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
(3) A (2) bekezdés a) és c) pontjában említett esetekben az adatkezelő köteles megfelelő intézke-déseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideért-ve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.
(4) A (2) bekezdésben említett döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a Rendelet 9. cikk (1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a 9. cikk (2) bekezdésének a) vagy g) pontja alkalmazandó, és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.

9. Az érintett panasztételhez és jogorvoslathoz való joga
9.1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog.
(1) Az érintett a Rendelet 77. cikke alapján jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti ható-ságnál ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e ren-deletet.
(2) Panasztételhez való jogát az érintett az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410 www: https://www.naih.hu e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
(3) A felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a pa-nasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rende-let 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.
9.2. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
(1) Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
(2) Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglal-kozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a Rendelet 77. cikke alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
(3) A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.
(4) Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egy-ségességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.

9.3. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
(1) A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.
(2) Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfel-dolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró köz-hatalmi szerve.

10. Korlátozások
(1) Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikk-ben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései tekintetében az 5. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez szükséges és arányos intézkedés egy demokratikus társadalomban:
a. nemzetbiztonság;
b. honvédelem;
c. közbiztonság;
d. bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatá-sa, illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését;
e. az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű célkitűzései, kü-lönösen az Unió vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy pénzügyi érdeke, beleértve a monetáris, a költségvetési és az adózási kérdéseket, a népegészségügyet és a szociális biztonságot;
f. a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme;
g. a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése, kivizsgálása, felderítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása;
h. az a)–e) és a g) pontban említett esetekben – akár alkalmanként – a közhatalmi fel-adatok ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási tevékeny-ség;
i. az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme;
j. polgári jogi követelések érvényesítése.
(2) Az (1) bekezdésben említett jogalkotási intézkedések adott esetben részletes rendelkezéseket tartalmaznak legalább:
a. az adatkezelés céljaira vagy az adatkezelés kategóriáira,
b. a személyes adatok kategóriáira,
c. a bevezetett korlátozások hatályára,
d. a visszaélésre, illetve a jogosulatlan hozzáférésre vagy továbbítás megakadályozá-sát célzó garanciákra,
e. az adatkezelő meghatározására vagy az adatkezelők kategóriáinak meghatározásá-ra,
f. az adattárolás időtartamára, valamint az alkalmazandó garanciákra, figyelembe vé-ve az adatkezelés vagy az adatkezelési kategóriák jellegét, hatályát és céljait,
g. az érintettek jogait és szabadságait érintő kockázatokra, és
h. az érintettek arra vonatkozó jogára, hogy tájékoztatást kapjanak a korlátozásról, ki-véve, ha ez hátrányosan befolyásolhatja a korlátozás célját.

11. Az adatvédelmi incidensről történő tájékoztatás
(1) Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes szemé-lyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
(2) Az (1) bekezdésben említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthe-tően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a
az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elér-hetőségeit, az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott eset-ben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intéz-kedéseket.
(3) Az érintettet nem kell az (1) bekezdésben említettek szerint tájékoztatni, ha a következő fel-tételek bármelyike teljesül:
a. az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott vég-re, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekinte-tében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
b. az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az (1) be-kezdésben említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
c. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintet-teket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékozta-tását.
(4) Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a (3) bekezdésben említett felté-telek valamelyikének teljesülését.

VIII. AZ ÉRINTETT KÉRELME ESETÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS
(1) A Vállalkozás elősegíti az érintett jogainak gyakorlását, az érintett jelen szabályzatban is rög-zített jogainak gyakorlására irányuló kérelem teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizo-nyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani.
(2) A Vállalkozás indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késede-lem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
(3) Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elekt-ronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
(4) Ha a Vállalkozás nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intéz-kedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
(5) A Vállalkozás a Rendelet 13. és 14. cikke szerinti, jelen szabályzat VI. fejezet 1. pontban rész-letezett információkat és a Rendelet 15–22. és 34. cikk szerinti tájékoztatást és intézkedést (visz-szajelzés a személyes adatok kezeléséről, hozzáférés a kezelt adatokhoz, adatok helyesbítése, ki-egészítése, törlése, adatkezelés korlátozása, adathordozhatóság, tiltakozás az adatkezelés ellen, az adatvédelmi incidensről való tájékoztatás) díjmentesen biztosítja az érintett számára.
(6) Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: 5000.- Ft összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
(7) A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt ter-heli.
(8) A Rendelet 11. cikkének sérelme nélkül, ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a Rendelet 15–21. cikk szerinti kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, to-vábbi, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérhe-ti.

IX. ADATVÉDELMI INCIDENS (PERSONAL DATA BREACH) ESETÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS
(1) Adatvédelmi incidens a Rendelet értelmében a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, el-vesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
(2) Adatvédelmi incidensnek minősül a személyes adatokat tartalmazó eszköz (laptop, mobiltele-fon) elvesztése, vagy ellopása, illetve az is annak minősül, ha az adatkezelő által titkosított állo-mány visszafejtésére szolgáló kód elvesztése, hozzáférhetetlenné válása, ransomware (zsarolóví-rus) általi fertőzés, amely a váltságdíj megfizetéséig hozzáférhetetlenné teszi az adatkezelő által kezelt adatokat, az informatikai rendszer megtámadása, tévesen elküldött személyes adatokat tartalmazó e-mail, címlista nyilvánosságra hozatala stb.
(3) Az adatvédelmi incidens észlelése esetén a Vállalkozás képviselője haladéktalanul vizsgálatot folytat le az adatvédelmi incidens azonosítása és lehetséges következményeinek megállapítása céljából. A károk elhárítása érdekében a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.
(4) Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes felügye-leti hatóságnál, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a ter-mészetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.
(5) Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indoko-latlan késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek.
(6) Az (3) bekezdésben említett bejelentésben legalább:
a. ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;
b. közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcso-lattartó nevét és elérhetőségeit;
c. ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
d. ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrá-nyos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
(7) Ha és amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok további indo-kolatlan késedelem nélkül később részletekben is közölhetők.
(8) Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi inci-denshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. E nyilvántartás lehetővé teszi, hogy a felügyeleti hatóság ellenőrizze a Rendelet 33. cikkében foglalt követelmé-nyeknek való megfelelést.

X. A VÁLLALKOZÁS MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATBAN FOLYTATOTT ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEI
1. A Munkaviszony létesítését megelőzően folytatott adatkezelés
A munkaviszony létesítése előtt megvalósuló adatkezelés az azt megelőző pályáztatási eljárással, valamint a munkakörre való alkalmasság vizsgálatával összefüggésben valósul meg.
1.1. A munkavállalók felvételére irányuló pályáztatási eljárás során folytatott adatkezelés
(1) A munkavállalók felvételére irányuló pályáztatási eljárás során folytatott adatkezelés
jogalapja az érintett hozzájárulása.
(2) Az adatkezelési célok: pályázat elbírálása, munkaszerződés kötése.
(3) Az adatkezeléssel érintett adatok: név, lakcím, születési hely, idő, végzettség, szakmai kép-zettség, telefonszám, e-mail cím, képmás.
(4) Az adatkezeléssel érintett személyek kategóriái: az álláspályázatra jelentkező személyek.
(5) Személyes adatok címzettjei: a munkáltatói jogkör gyakorlója, a humánpolitikai feladatot ellá-tó munkavállaló(k).
(6) Az adatkezelés időtartama: a munkavállaló kiválasztását követően a ki nem választott jelent-kezők tekintetében az adatkezelési cél megszűnik, ezért a jelentkezők személyes adatait haladék-talanul törölni kell.
(7) Fennáll a törlési kötelezettség abban az esetben is, ha az érintett még a jelentkezés során meg-gondolja magát, visszavonja pályázatát. A jelentkezőt tájékoztatni kell a kiválasztás tárgyában hozott döntés eredményéről.

1.2. Munkakörre való alkalmassági vizsgálat során végzett adatkezelés
(1) Az Mt. 10. § (1) bekezdése alapján a munkavállalókkal szemben kizárólag két típusú alkal-massági vizsgálat alkalmazható: olyan alkalmassági vizsgálatok, amelyeket munkaviszonyra vo-natkozó szabály ír elő, másrészt olyan vizsgálatok, amelyeket nem ír ugyan elő munkaviszonyra vonatkozó szabály, de amelyre a munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gya-korlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükség van.
(2) Az alkalmassági vizsgálat mindkét esetkörében részletesen tájékoztatni kell a munkavállalókat többek között arról, hogy az alkalmassági vizsgálat milyen készség, képesség felmérésére irányul, a vizsgálat milyen eszközzel, módszerrel történik. Amennyiben jogszabály írja elő a vizsgálat elvégzését, akkor tájékoztatni kell a munkavállalókat a jogszabály címéről és a pontos jogsza-bályhelyről is.
(3) Az adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdeke.
(4) Az adatkezelés célja: munkakör betöltésére való alkalmasság megállapítása, munkaviszony létesítése.
(5) A személyes adatok kezelésére jogosult személyek a vizsgálati eredmény tekintetében a vizs-gálatot végző szakember és a vizsgált személy. A munkáltató csak azt az információt kaphatja meg, hogy a vizsgált személy a munkára alkalmas-e vagy sem, illetve milyen feltételek biztosí-tandók ehhez. A vizsgálat részleteit, illetve annak teljes dokumentációját azonban a munkáltató nem ismerheti meg.
(6) Az alkalmassági vizsgálattal kapcsolatos személyes adatok kezelésének időtartama: a munka-viszony megszűnését követő 3 év.

2. A munkaviszony fennállása alatt folytatott adatkezelés
2.1. Munkaügyi nyilvántartás keretében folytatott adatkezelés
(1) A Vállalkozás a munkaügyi nyilvántartásban kezelt, alábbiakban megnevezett munkavállalói személyes adatokat a munkáltató jogos érdeke, jogi kötelezettség teljesítése, szerződés teljesítése alapján kezeli. A Vállalkozás az adatkezelési tevékenység megkezdését megelőzően tájékoztatja a munkavállalót az adatkezelés jogalapjáról és céljáról.
(2) A Vállalkozás által a munkaügyi nyilvántartásban kezelt munkavállaló személyes adatok köre:
i. név
ii. lakcím, ideiglenes lakcím, postai cím,
iii. elérhetőségi adatok, telefonszám, e-mail cím,
iv. TAJ szám, adóazonosító jel, személyi igazolvány szám,
v. munkabér összege,
vi. bankszámlaszám,
vii. letiltások, levonások címei, ill. bankszámlaszámai,
viii. gyermekek, eltartottak és azok TAJ száma,
ix. értesítendő legközelebbi hozzátartozó.
(3) Az adatkezeléssel érintett személyek köre: a Vállalkozás munkavállalói.
(4) A fentiekben rögzített személyes adatok címzettjei: a munkáltatói jogkör gyakorlója, a Vállal-kozás személyügyi tevékenységet, könyvviteli, bérszámfejtői feladatot ellátó munkavállalói, adat-feldolgozói.
(5) Az adatkezelés célja: munkaviszonyból eredő kötelezettségek teljesítése, (bérfizetés), munka-viszonyból eredő jogok gyakorlása. Munkaviszony létrehozása, megszüntetése.
(6) Az adatkezelés időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3 év.
2.2. A munkavállaló munkaviszonnyal összefüggő magatartásának ellenőrzése
(1) A munkáltató a munkavállalót csak a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében el-lenőrizheti. Az ellenőrzés és az annak során alkalmazott eszközök, módszerek nem járhatnak az emberi méltóság megsértésével. A munkavállaló magánélete nem ellenőrizhető.
(2) A munkáltató előzetesen tájékoztatja a munkavállalót azoknak a technikai eszközöknek az alkalmazásáról, amelyek a munkavállaló ellenőrzésére szolgálnak.

2.2.2. A Vállalkozás által a munkavállaló rendelkezésére bocsátott e-mail fiók használatával kapcsolatos adatkezelés

(1) A Vállalkozás e-mail fiókot bocsát a munkavállalók rendelkezésére annak érdekében, hogy a munkavállalók ezen keresztül tartsák egymással a kapcsolatot, vagy a Vállalkozás képviseleté-ben levelezzenek az ügyfelekkel, más személyekkel, szervezetekkel.
(2) A Vállalkozás munkavállalói számára a fentiekben körülírt e-mail fiók magáncélra történő használata nem engedélyezett. A munkáltató vezetője jogosult hat havonta ellenőrizni a munka-vállalók céges e-mail fiókjának tartalmát és a munkavállalók által folytatott levelezést.
(3) A munkáltatónak az email fiók használatának ellenőrzése előtt közölnie kell a munkaválla-lókkal, hogy milyen érdeke miatt kerül sor a munkáltatói intézkedésre.
(4) A munkáltatónak a fokozatosság elvére figyelemmel lépcsőzetes ellenőrzési rendszert kell kidolgoznia, amelyben megfelelően érvényesülhet a személyes adatok védelme, illetve hogy az ellenőrzés minél kisebb mértékben érintse a munkavállalók magánszféráját.
(5) Az e-mail fiók használatának ellenőrzése esetén főszabályként biztosítani kell a munkaválla-ló jelenlétét.
(6) Az e-mail fiók jogszerű ellenőrzésének megtartásához a munkáltatónak előzetesen részletes tájékoztatást kell biztosítania a munkavállalók számára. A tájékoztatóban a munkáltatónak ki kell térnie többek között arra, hogy: – milyen célból, milyen munkáltatói érdekek miatt kerülhet sor az e-mail fiók ellenőrzésére (illetve természetesen a konkrét ellenőrzés előtt tájékoztatni kell a munkavállalót arról, hogy milyen munkáltatói érdek miatt kerül sor az ellenőrzésre), – a mun-káltató részéről ki végezheti az ellenőrzést, – milyen szabályok szerint kerülhet sor ellenőrzésre (fokozatosság elvének betartása) és mi az eljárás menete, – milyen jogai és jogorvoslati lehető-ségei vannak a munkavállalóknak az e-mail fiók ellenőrzésével együtt járó adatkezeléssel kap-csolatban.
(7) Az ellenőrzés első lépése az e-mail cím és a levél tárgyának az ellenőrzése, majd sor kerülhet az e-mail fiók használatának magasabb szintű, részletekbe menő ellenőrzésére.
(8) A munkáltató nem jogosult az e-mail fiókban tárolt magánjellegű e-mailek tartalmát ellen-őrizni még akkor sem, ha az ellenőrzés tényéről előzetesen a munkavállalókat tájékoztatta. A magánjellegű e-mailek törlésére a munkavállalót fel kell szólítani, amennyiben a munkavállaló a felszólításnak nem tesz eleget, vagy távolléte okán a személyes adatokat törölni nem képes, a munkáltató jogosult a személyes adatok haladéktalanul történő törlésére az ellenőrzés alkalmá-val, egyidejűleg munkajogi jogkövetkezményeket alkalmazhat a munkavállalóval szemben a cé-ges e-mail használatára vonatkozó előírás megsértése miatt.
(9) A munkáltató jogosult hathavonta a levelezőrendszerben tájékoztatást küldeni a munkaválla-lók részére a céges e-mail fiók magáncélú használatának tilalma tárgyában.
(10) A munkavállaló rendelkezésére bocsátott e-mail fiók munkáltató általi ellenőrzésének jog-alapja a munkáltató jogos érdeke, célja a munkavállalói kötelezettségek teljesítésének ellenőrzé-se, illetve a magáncélú e-mail fiókhasználatra vonatkozó tilalom betartásának ellenőrzése.

2.2.3. Munkavállaló rendelkezésére bocsátott laptop, tablet, telefon használat ellenőrzése

(1) A munkáltató bizonyos munkakörben dolgozó munkavállalók számára „céges” laptopot, tabletet, telefont biztosíthat a munkájuk elvégzéséhez.
(2) A munkáltató a fentiekben megjelölt eszközök személyes célú használatát a munkavállalók-nak megtiltja. A fenti rendelkezés értelmében tilos a fentiekben megnevezett eszközökön bármi-nemű személyes adat, így fotók, munkavállalói személyes account-okhoz szükséges jelszavak, azonosítók, elektronikus levelek, magáncélú applikációk kezelése, tárolása, felhasználása, illető-leg magáncélú beszélgetések lefolytatására irányuló használat.
(3) A fentiekben megnevezett eszközök ellenőrzésére, az ellenőrzést végző személyekre, az adatkezelés jogalapjára és céljára a 2.2.2. pontban rögzített rendelkezéseket kell alkalmazni.

2.2.4. A munkavállaló munkahelyi internethasználatának ellenőrzése
(1) A munkáltató a munkavállaló részére nem engedélyezi a személyes célú internethasználatot a munkavégzés ideje alatt, a munkavállaló kizárólag a munkaköri feladatainak teljesítése körében jogosult a világháló használatára.
(2) Jelen rendelkezés betartását a munkáltató a 2.2.2. pontban rögzítettek szerint ellenőrzi, illető-leg alkalmazza az ott írt munkajogi jogkövetkezményeket.
(3) A munkavállaló munkahelyi internethasználatával összefüggő adatkezelés jogalapjára céljára a 2.2.2. pontban foglaltak az irányadók.

2.2.5. A munkavállalókra vonatkozó eseti adatkezelés
(1) A munkáltató a munkavállalók közötti kommunikáció fejlesztése, a munkavállalók hatéko-nyabb együttműködésének elősegítése és bizalmi szintjének növelése, az egymás iránti tisztelet és elkötelezettség erősítése céljából csapatépítő tréningeket, egyéb rendezvényeket szervez, amelye-ken való részvételi lehetőséget nyújt a munkavállalók részére.
(2) Az (1) pontban megjelölt tevékenység során végzett adatkezelés jogalapja a munkavállaló hozzájárulása.
(3) Az adatkezelés célja a munkavállalók közötti kommunikáció fejlesztése, a munkavállalók ha-tékonyabb együttműködésének elősegítése és bizalmi szintjének növelése, az egymás iránti tiszte-let és elkötelezettség erősítése.
(4) Az érintettek köre: mindazon munkavállalók, akik a tréningen, egyéb rendezvényen részt vesznek.
(5) A személyes adatok köre: munkavállalók képmása, hangja.
(6) Az adatok törlésének határideje: a hozzájárulás visszavonása, vagy a munkáltató belső rend-szerében való közzétételt követő 6 hónap.
(7) Az adatok megismerésére jogosultak (címzettek kategóriái): nincsen.

XI. ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÉS KEZELT ADATKÖRÖK
1. Jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés
1.1. Pénzmosás elleni kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés

(1) A Vállalkozás a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 6. § (1) alapján az ügyfél nevében vagy megbízása alapján eljáró természetes személy azonosítására és személyazonosságának igazoló ellenőrzésére köteles az üzleti kapcsolat létesítésekor, pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén, amennyiben az ügyfél-átvilágításra még nem került sor; valamint, ha kétség merül fel a korábban rögzített ügyfélazonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével kapcsolatban.
(2) A Vállalkozás az azonosítás során az alábbi adatokat köteles rögzíteni: az ügyfél nevében vagy megbízása alapján eljáró természetes személy
a) családi és utónevét;
b) születési családi és utónevét;
c) állampolgárságát;
d) születési helyét, idejét;
e) anyja születési nevét;
f) lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét;
g) az azonosító okmányának típusát és számát.
(3) Az adatkezeléssel érintettek köre: az ügyfél nevében vagy megbízása alapján eljáró természetes személyek.
(4) A személyes adatok megismerésére jogosult a Vállalkozás ügyfélátvilágításra kijelölt vezetője, vagy munkavállalója. A Vállalkozás a szerződés (üzleti kapcsolat) megszűnésétől számított 8 évig jogosult az ügyfél-átvilágítás során rögzített személyes adatok kezelésére.
1.2. Számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatkezelés
(1) A Vállalkozás természetes személy ügyfeleinek, vevőinek, szállítóinak adatai kezelésének jogalapja jogi kötelezettség teljesítése, (2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bek.) az adatok fel-használási célja számla kötelező adattartalmának megállapítása, számla kibocsátása, kapcsolódó könyvviteli feladatok ellátása.
(2) Az adatkezeléssel érintettek köre: a Vállalkozás természetes személy ügyfelei, vevői, szállítói.
(3) A kezelt adatok köre: a Vállalkozás természetes személy ügyfeleinek, vevőinek, szállítóinak neve, címe, adószáma
(4) A személyes adatok megismerésére jogosultak a számla kibocsátást munkaköri feladatként ellátó vezető, illetve munkavállalók, a könyvviteli tevékenységet ellátó vezető, munkavállaló. A Vállalkozás a szerződés (üzleti kapcsolat) megszűnésétől számított 8 évig jogosult az fentiekben megjelölt jogi kötelezettség teljesítése során rögzített személyes adatok kezelésére.

1.3. Adó- és járulékkötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés
(1) A Vállalkozás az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 50. § (1) alapján havonként, a tárgyhót követő hónap tizenkettedik napjáig elektronikus úton bevallást tesz az adó- és/vagy tár-sadalombiztosítási kötelezettségeket eredményező, természetes személyeknek teljesített kifizeté-sekkel, juttatásokkal összefüggő valamennyi adóról, járulékokról és/vagy a (2) bekezdésben meg-határozott adatokról
(2) Az adatkezeléssel érintettek köre: a Vállalkozás vezetője, munkavállalói, családtagjaik.
(3) A kezelt adatok köre: a Vállalkozás vezetője, munkavállalói, családtagjaik Art. 50. § (2) be-kezdésben meghatározott adatai, kiemelve ezekből a természetes személy természetes személy-azonosító adatai (ideértve az előző nevet és a titulust is), neme, állampolgársága, a természetes személy adóazonosító jele, társadalombiztosítási azonosító jele.
(4) A címzettek köre: a Vállalkozás könyvviteli, bérszámfejtési tevékenységet munkaköri feladat-ként ellátó munkavállalói, adatfeldolgozók.
(5) A Vállalkozás a jogviszony megszűnésétől számított 8 évig jogosult az fentiekben megjelölt jogi kötelezettség teljesítése során rögzített személyes adatok kezelésére.
2. Információkérés, ajánlatkérés során végzett adatkezelés
(1) A Vállalkozás által nyújtott szolgálatások, illetőleg értékesített termékekkel kapcsolatosan a Vállalkozás harmadik személyek számára információkérésre, ajánlatkérésre nyújt lehetőséget.
(2) Az adatkezelés jogalapja információkérés, ajánlatkérés esetén az érintett hozzájárulása.
(3) Az érintetti kör információkérés, ajánlatkérés esetén: minden olyan természetes személy, aki a Vállalkozás szolgáltatásaival, termékeivel kapcsolatban információt, ajánlatot kér és megadja személyes adatait.
(4) A kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím.
(5) Az adatkezelés célja információkérés esetén: azonosítás, kapcsolattartás
(6) Az adatkezelési cél ajánlatkérés esetén: ajánlat adás, kapcsolattartás.
(7) Az adatok címzettjei (akik megismerhetik az adatokat) információkérés, ajánlatkérés esetén a Vállalkozás vezetője, ügyfélkapcsolatot ellátó munkatárs.
(8) Az adatkezelés időtartama információkérés, ajánlatkérés esetén: az információ szolgáltatását, illetve az ajánlat nyújtását követő 30 nap elteltével a Vállalkozás törli a személyes adatokat.

3. A Vállalkozás által üzemeltetett weboldallal összefüggő adatkezelés
3.1. A Vállalkozás honlapjára látogatók adataival kapcsolatos tájékoztatás
(1) A Vállalkozás honlapján tett látogatások során egy vagy több cookie – apró információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával – kerül küldésre a honlapot meglátogató személy számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz, amennyiben ehhez a honlapot meglátogató személy világos és egyértelmű tájékoztatást követően kifejezett (aktív) hozzájárulását adta a honlap további böngészésére irányuló magatartásával.
(2) A cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása érdekében működnek. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak, a Vállalkozás személyes adatkezelést e körben nem folytat.
3.2. Regisztráció, hírlevél feliratkozás
(1) Az adatkezelés jogalapja regisztráció, hírlevél feliratkozás esetén az érintett hozzájárulása, amelyet az érintett a Vállalkozás honlapján a „regisztráció” illetve „hírlevél feliratkozás” szöveg-rész melletti jelölőnégyzet kipipálásával ad meg adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően.
(2) Az érintetti kör regisztráció, hírlevél feliratkozás esetén: minden olyan természetes személy, aki a Vállalkozás hírlevelére feliratkozik, illetve a honlapon regisztrál és hozzájárulását adja sze-mélyes adatainak kezeléséhez.
(3) A kezelt adatok köre hírlevél feliratkozás esetén: név, e-mail cím, telefonszám.
(4) A kezelt adatok köre regisztráció esetén: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, születési idő, jelszó.
(5) Az adatkezelés célja hírlevél feliratkozás esetén: az érintett tájékoztatása elektronikus levél-ben vagy SMS-ben a Vállalkozás szolgáltatásairól, termékeiről, az azokban bekövetkezett változá-sokról, tájékoztatás hírekről, eseményekről.
(6) Az adatkezelési cél regisztráció esetén: kapcsolatfelvétel szerződéskötés előkészítése végett, a honlapon ingyenesen elérhető szolgáltatások nyújtása érintett részére, hozzáférés a weboldal nem nyilvános tartalmaihoz. Az érintett tájékoztatása elektronikus levélben vagy SMS-ben a Vállalko-zás szolgáltatásairól, termékeiről, az azokban bekövetkezett változásokról, tájékoztatás hírekről, eseményekről.
(7) Az adatok címzettjei (akik megismerhetik az adatokat) hírlevél feliratkozás, regisztráció ese-tén: a Vállalkozás vezetője, ügyfélkapcsolatot ellátó munkatárs, a Vállalkozás weblapjának üze-meltetését ellátó adatfeldolgozó munkatársai.
(8) Az adatkezelés időtartama hírlevél feliratkozás, regisztráció esetén: a hozzájárulás visszavo-násáig. Hírlevél feliratkozás esetén a leiratkozásig, regisztráció esetén az érintett kérelmére törté-nő törlésig.
(9) Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, illetve kérheti regisztrációja (személyes adatai) törlését. A hírlevél leiratkozás az érintett részére megküldött elektronikus levelek láblécében elhe-lyezett leiratkozási linkre kattintva, vagy a Vállalkozás székhelyére megküldött postai levélben történik.

3.3. Direkt marketing tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés
(1) A Vállalkozás direkt marketing célú adatkezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása, amely egyértelmű és kifejezett. Az érintett egyértelmű, kifejezett előzetes hozzájárulását a Vál-lalkozás honlapján a hozzájárulás direkt marketing célú megkereséshez szövegrész melletti jelö-lőnégyzet kipipálásával adja meg adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően.
(2) Az érintett hozzájárulását papír alapon is meg tudja adni, jelen szabályzat 2. sz. mellékletét képező adatlap kitöltése útján.
(3) Az érintetti kör: minden olyan természetes személy, aki egyértelmű, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Vállalkozás személyes adatait direkt marketing céljára kezelje.
(4) Az adatkezelési célok: kapcsolattartás szolgáltatásnyújtással, termékértékesítéssel kapcsolatos reklámok, ajánlatok küldése, akciókról való értesítés céljából, elektronikus, vagy postai úton.
(5) A személyes adatok címzettjei: a Vállalkozás vezetője, az ügyfélszolgálati feladatokat, marke-ting feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalók.
(6) A kezelt személyes adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím.
(7) Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok direkt marketing céljára való kezelése érintett általi visszavonásáig.

4. Szerződés teljesítésével kapcsolatos adatkezelési tevékenység
(1) A Vállalkozás a vele szerződő természetes személyek – ügyfelek, vevők, szállítók – személyes adatainak kezelését ellátja a szerződéses jogviszonnyal összefüggésben. A személyes adatok keze-léséről az érintettet tájékoztatni kell.
(2) Az érintettek köre: mindazon természetes személyek, akik a Vállalkozással szerződéses kap-csolatot létesítenek.
(3) Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése, az adatkezelés célja a kapcsolattartás, a szerző-désből eredő igényérvényesítés, szerződéses kötelezettségeknek megfelelés biztosítása.
(4) A személyes adatok címzettjei: a Vállalkozás vezetője, a Vállalkozás ügyfélszolgálati, könyv-viteli feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalói, adatfeldolgozói.
(5) A kezelt személyes adatok köre: név, lakcím, székhely, telefonszám, e-mail cím, adószám, bankszámlaszám, vállalkozói igazolvány szám, őstermelői igazolvány szám.
(6) Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésétől számított 5 év.

XII. AZ ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK
1. Az adatfeldolgozással kapcsolatos általános szabályok
(1) Vállalkozás az általa kezelt személyes adatok körében megbízott külső adatfeldolgozót vesz igénybe a következő feladatok ellátása céljából:

– internetes honlap üzemeltetése, karbantartása,
– elektronikus levelező rendszer üzemeltetése, karbantartása
– adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése,

Az adatfeldolgozó(k) felsorolását jelen szabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza.
(2) Az adatfeldolgozó személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit törvény, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az adatkezelő hatá-rozza meg.
(3) A Vállalkozás deklarálja, hogy az adatfeldolgozó tevékenysége során az adatkezelésre vonat-kozó érdemi döntés meghozatalára kompetenciával nem rendelkezik, a tudomására jutott szemé-lyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfel-dolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.
(4) Az adatfeldolgozó részére az adatkezelési műveletek tárgyában adott utasítások jogszerűségé-ért a Vállalkozás felel.
(5) A Vállalkozás kötelezettsége az érintettek számára az adatfeldolgozó személyéről, az adatfel-dolgozás helyéről való tájékoztatás megadása.
(6) A Vállalkozás az adatfeldolgozónak további adatfeldolgozó igénybevételére felhatalmazást nem ad.
(7) Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. Az adatfeldolgozással nem bízható meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes adatokat felhasználó üzleti tevé-kenységben érdekelt.

XIII. AZ ADATBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
1. Az adatbiztonság megvalósításának elvei.
(1) A Vállalkozás személyes adatot csak a jelen szabályzatban rögzített tevékenységekkel össz-hangban, az adatkezelés célja szerint kezelhet.
(2) A Vállalkozás az adatok biztonságáról gondoskodik, e körben kötelezettséget vállal arra, hogy megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek elengedhetetlenül szüksége-sek az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatá-sához, illetőleg kialakítja a fentiekben meghatározott jogszabályok érvényesüléséhez szükséges eljárási szabályokat.
(3) A Vállalkozás által végrehajtandó technikai és szervezési intézkedések a következőkre irá-nyulnak:
a. a személyes adatok álnevesítése és titkosítása;
b. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítása, integritása, rendelkezésre állása és ellenálló képességének fennállása;
c. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képesség, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
d. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárás alkalmazása,
(4) A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell venni az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más mó-don kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megvál-toztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáfé-résből erednek.
(5) A Vállalkozás az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megvál-toztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen meg-semmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetet-lenné válás ellen.
(6) A Vállalkozás az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyil-ván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb a Vállalkozás érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szük-ségük van.
(7) A Vállalkozás az egyes adatkezelési tevékenység során megadott személyes adatokat más ada-toktól elkülönítetten tárolja, azzal, hogy -összhangban a fent rendelkezéssel – az elkülönített adat-állományokat kizárólag a megfelelő hozzáférési jogosultsággal rendelkező munkavállalók ismer-hetik meg.
(8) A Vállalkozás vezetői, munkavállalói a személyes adatokat harmadik személynek nem továb-bítják, a jogosulatlan hozzáférés kizárása érdekében a szükséges intézkedéseket megteszik.
(9) A Vállalkozás azon munkavállalóinak enged hozzáférést személyes adatokhoz, akik a kezelt személyes adatkörök tekintetében titoktartási nyilatkozat tételével vetették alá magukat az adat-biztonsági szabályok megtartásával kapcsolatos kötelezettségnek. (A titoktartási nyilatkozat része a jelen szabályzat 14.sz. mellékletét képező adatvédelmi munkaszerződési klauzulának.)
(10) A Vállalkozás az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazá-sakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére, több lehetséges adatkezelési megoldás esetén a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosító megoldást választja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.
2. A Vállalkozás informatikai nyilvántartásainak védelme
(1) A Vállalkozás az informatikai nyilvántartásai tekintetében az adatbiztonság megvalósulásához a következő szükséges intézkedéseket foganatosítja:
a. Ellátja az általa kezelt adatállományokat számítógépes vírusok elleni állandó védelemmel, (valós idejű vírusvédelmi szoftvert alkalmaz.)
b. Gondoskodik az informatikai rendszer hardver eszközeinek fizikai védelméről, beleértve az elemi károk elleni védelmet,
c. Gondoskodik az informatikai rendszer jogosulatlan hozzáférés elleni védelméről, mind a szoftver mind a hardver eszközök tekintetében,
d. Megteszi mindazokat az intézkedéseket, amelyek az adatállományok helyreállításához szükségesek, rendszeres biztonsági mentést hajt végre, továbbá a biztonsági másolatok el-különített, biztonságos kezelését végrehajtja.
3. A Vállalkozás papíralapú nyilvántartásainak védelme
(1) A Vállalkozás a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézke-déseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében.
(2) A Vállalkozás vezetője, munkavállalói, és egyéb, a Vállalkozás érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függet-lenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, vala-mint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

XIV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
(1) A Vállalkozás ügyvezetője köteles a Vállalkozás valamennyi munkavállalója részére ismertet-ni jelen szabályzat rendelkezéseit.
(2) A Vállalkozás ügyvezetője köteles gondoskodni arról, hogy a Vállalkozás valamennyi munka-vállalója betartsa jelen szabályzatban foglalt rendelkezéseket. Ezen kötelezettség végrehajtása céljából a Vállalkozás ügyvezetője előírja a Vállalkozás munkavállalóival kötött munkaszerződé-sek olyan tárgyú módosítását, amely a munkavállaló kötelezettségvállalását deklarálja jelen sza-bályzat betartása és érvényesítése tekintetében.
(3) Jelen szabályzat megállapítása, illetőleg módosítása a Vállalkozás ügyvezetőjének feladatkö-rébe tartozik.
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.

Záró rendelkezések
Tájékoztatjuk, hogy a Honlapon látható és található információk (szöveg, kép, videó és más tarta-lom) kizárólagos jogosultja a Vállalkozás. A Vállalkozás fényképésze által feladat- és hatásköré-ben készített fotókat és videókat a Vállalkozás teljes körűen – így különösen területi, alkalom-, példányszám- vagy felhasználási módbeli korlátozás nélkül – felhasználhatja digitális, online és nyomtatott felületein egyaránt (így különösen, de nem kizárólag: weboldal, facebook, újság, hir-detés, plakát, szórólap). A Honlap tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények vé-dik. Tilos továbbá a Vállalkozástól, illetve a Honlapról származó információk, cikkek árusítása, nyilvánosságra hozatala, másolása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt meg-jelentetése, terjesztése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági vagy egyéb jogi úton is érvényesítjük.
Honlapjainkon a Facebook közösségi bővítménye fut, mely a Like-gombbal használható. A neve-zett bővítmény az Amerikai Egyesült Államok-beli Facebook Inc. (1601S. California Ave., Palo Alto, CA 94304 USA) terméke. Ha ilyen közösségi modult tartalmazó honlapunkra látogat, nem teremt közvetlen kapcsolatot ezzel a céggel. Erre csak az Ön kifejezett jóváhagyása esetében kerül sor, ha Ön a megfelelő gombra kattint.

Kérjük, hogy amennyiben nem ért egyet a fentiekkel, ne használja a Honlapot.
Amennyiben az adatvédelemmel vagy adatkezeléssel kapcsolatban további kérdései felmerülnek, kérjük, lépjen kapcsolatba munkatársunkkal az alábbi elérhetőségeken:
• e-mail: turmixtanciskola@gmail.com, uzenet@turmixtanciskola.hu
• tel.: +36-20-553-9900

Felhasználóink számára nyújtott szolgáltatásunk keretében a Vállalkozás különböző linkeket kínál további harmadik fél weboldalainak elérésére. Az itt leírt adatvédelmi irányelvek ezen oldalakra nem vonatkoznak. Kérjük, ellenőrizze azoknak a weblapoknak a jogi és titoktartási előírásait, amelyeket linkjeinken keresztül látogatni kíván.
Tájékoztatjuk, hogy a Vállalkozó fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat egyoldalú módosí-tására, amely a Honlapra történő feltöltéssel válik hatályossá. Kiemelkedően fontos és hangsúlyos változtatásunkról értesítést is közölhetünk Honlapunkon. Figyelemmel erre javasoljuk, hogy fo-lyamatosan kövessék nyomon Adatvédelmi Szabályzatunkat. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy Honlapunk használatával, szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja jelen Adatvédelmi Sza-bályzatunkat.
A marketing célú adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-121942/2017

 

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

 

 1. Általános tájékoztató, az adatkezelés célja

 

Jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzat (továbbiakban Vállalkozó) szerint Magyar László, (székhely: 4400 Nyíregyháza, Malom u. 4., váll.ig.szám:ES-349293, adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-121942-2017, Adószám: 51681151-1-35; a továbbiakban: „Vállakozó”) a hatályos magyar jogszabályok szerint kezeli az érintettek adatait. A részletes Szabályzat bármikor ingyenesen itt megtekinthető. Jelen Szabályzat az Infotörvény értelmező rendelkezéseit használja, amely rendelkezések részletes magyarázata az alábbi helyen érhető el:

https://www.naih.hu/adatvedelmiszotar.html

 

 1. Az adatkezelés célja és fajtái

A törvényes és szerződésen alapuló adatkezelés eseteit kivéve, személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető (hozzájárulás).

Az érintettet egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bek. alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az adatkezelés céljai:

 1. A www.turmixtanciskola.hu és a www.salsaritmo.hu honlapok (továbbiakban együttesen Honlap) látogatói adatainak a kezelése. Amennyiben a honlap látogatója – függetlenül az esetleges személyes adatok megadásától – un. sütik (Cookie-k) szerint kezelünk adatokat.

A Vállalkozó által üzemeltetett Honlap úgynevezett „cookie”-kat használ profiladatok és állapotadatok gyűjtéséhez, a Honlap felhasználóinak azonosítására, illetve a látogatók nyomon követésére. A cookie-k olyan adatok, melyek ideiglenesen a böngészőprogramról az Ön számítógépének merevlemezére kerülnek a Honlap meglátogatásával, és amelyek a Honlap látogatásához szükségesek. Önmagukban azonban nem használhatók fel a látogató személyazonosságának beazonosítására. A cookie-k további funkciókat biztosítanak a Honlap számára, illetve segítségükkel pontosabban fel tudjuk mérni a Honlap használatát, illetve célzott hirdetéseket helyezhetünk el szolgáltatók segítségével más webhelyeken.

Az Info tv. alapján cookie alkalmazásához az Ön előzetes hozzájárulásával van lehetőség. Önnek tehát módjában áll engedélyeznie vagy elutasítania a cookie-kat. Böngészője beállításainak módosításával Ön elutasíthatja a cookie-kat, illetve, amennyiben úgy kívánja, a cookie tárolását megelőzően figyelmeztetést is kaphat. Kérjük, amennyiben többet szeretne megtudni ezekről a funkciókról, és pontosítani kívánja cookie beállításait, tekintse meg internetes böngészőjének utasításait vagy segítő képernyőjét. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben úgy dönt, hogy a cookie-kat elutasítja, előfordulhat, hogy Honlapunk vagy más honlapok interaktív funkcióit nem tudja majd teljes egészében kihasználni.

 1. Elektronikus hírlevélre feliratkozók: A marketingcélú hírlevélre feliratkozók esetében az adatkezelés a SalesAutopilot, google drive szoftverrel történik. A kezelt adatok: megadott név, e-mail cím, telefonszám. A hozzájárulás bármikor visszavonható az alábbi e-mail címre küldött térítésmentes kérelemmel: turmixtanciskola@gmail.com vagy az uzenet@turmixtanciskola.hu. A reklámcélú levelek végén szintén megjelenik a leiratkozás lehetősége egy kattintásra.
 2. Szolgáltatásainkra feliratkozók adatai: A szolgáltatásainkra feliratkozók esetében az adatkezelés a SalesAutopilot, google drive valamint saját fejlesztésű szoftverrel történik. A kezelt adatok: megadott név, e-mail cím, telefonszám. A hozzájárulás bármikor visszavonható az alábbi e-mail címre küldött térítésmentes kérelemmel: turmixtanciskola@gmail.com vagy az uzenet@turmixtanciskola.hu. A reklámcélú levelek végén szintén megjelenik a leiratkozás lehetősége egy kattintásra.
 3. A vásárlói adatok: Szolgáltatásaink és termékeink vásárlói a vásárlással kapcsolatos adatait kézzel írott számlával készítjük, ezen adatokat nem tartjuk külön nyilván.

 

 1. Munkatársakkal kapcsolatos adatok: A munkaviszonyban lévő kollégákkal kapcsolatban csak a munkaviszonnyal, bérszámfejtéssel kapcsolatos jogszabályi előírásokban megfogalmazott adatokat tartjuk nyilván. A munkaviszony megszűnésekor a nyugdíj megállapításához szükséges adatokon kívül minden más adatot törlünk.

 

 1. Beszállítókkal kapcsolatos nyilvántartás: A beszállítói partnereinkkel kapcsolatosan a megbízással kapcsolatos bérszámfejtési és megbízási jogviszony létrehozásával, illetve a minőségbiztosítási rendszer értékelésével kapcsolatos adatokat tartjuk nyilván. A megbízási jogviszony megszűnésekor a nyugdíj megállapításához szükséges adatokon kívül minden más adatot törlünk.

             

Az alábbi adatok kerülnek rögzítésre (adatmátrix):

   

Hírlevélre
feliratkozók
 

 

 

Szolgáltatásra

 

 

feliratkozók
 
Munkatársak
 
Beszállítók
 
E-mail cím x x x x
Név x x x x
Telefonszám/Mobil x x x x
Levelezési cím   x    
Számlázási név       x
Levelezési név        
Számlázási cím       x
Szállítási cím        
Lakcím   x x  
Adószám     x x
TAJ szám     x  
Születési név     x  
Anyja neve     x  
Születési helye     x  
Születési ideje   x x  
Legmagasabb iskola végzettség     x  
Bérhez kapcsolódó adatok     x  
Bankszámlaszám       x
Jelenléthez kapcsolódó adatok     x  
Űrlap/Jelentkezési lap időpontja x x    

 

Az adatokhoz kizárólag a vállalkozó és szerződésen alapuló adatfeldolgozók férnek hozzá.

 1. Irányadó háttér- és mögöttes jogszabályok

Az Európai Unió mindenkori adatvédelmi jogszabályai mellett Magyarország területén az alábbi jogszabályok a relevánsak:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grt.”)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Eker tv.”)
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („számviteli tv.”)
 • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény („DM tv.”)
 1. A hozzátartozók és a fiatalkorúak adatainak kezelése

A Vállalkozó az általános adatkezelési szabályzat szerint kezeli a hozzátartozók és a fiatalkorúak adatait is.

 1. Adatminőség és adatvalódiság

A személyes adatok valódiságáért az érintett felel. A Vállalkozó kizárja a felelősséget a téves (akár szándékos, akár gondatlan) vagy hamis adatok szolgáltatásából eredő bárminemű esetleges kárért.

A személyes adatokban bekövetkező bármely változást az érintett köteles jelezni 8 napon belül a Vállalkozó felé. A Vállalkozó email-en és telefonon biztosítja a személyes adatok karbantartásának lehetőségét. A Vállalkozó kizárja a felelősséget minden olyan esetleges kárért, amely abból ered, hogy a változást az érintett nem jelentette be.

 1. Az adatkezelés időtartama

A megadott adatok kezelése az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig vagy a cél megvalósulásáig, illetve a jogszabályokban meghatározott időpontig tart.

 1. Adat- és Információbiztonság

A Vállalkozó a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat hitelessége és hitelesítése biztosított, változatlansága igazolható, továbbá a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

A Vállalkozó által választott informatikai, műszaki rendszerek alkalmasak az adatkezelési céloknak és a kezelt személyes adatok mennyiségének megfelelő védelemre.

A Vállalkozó informatikai és számítástechnikai rendszerei a székhelyén, a megbízott adatfeldolgozóknál illetőleg szerverein történik.

A Vállalkozó informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett az esetleges számítógépes támadások és csalások ellen, a Vállalkozó azonban kizár minden felelősséget a külső, harmadik személyek által okozott esetleges károkért.

 1. Jogorvoslati tájékoztatás

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételnél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálat útján.

Az érintett kérelmére a Vállalkozó mint adatkezelő azonnali (de legfeljebb 30 napon belüli) és ingyenesen, kérés esetén írásbeli tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa vagy rendelkezése szerint megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, a feldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő  tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az ismételt, azonos tárgyú és tejesített tájékoztatáskérés esetén – mérlegelés esetén – költségtérítési díjat számolhat fel.

Az érintett az Info tv.-ben meghatározott okokban és eljárás során tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.

Panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat az alábbi elérhetőségeken:

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: 06 (1) 391-1400
 • Fax: 06 (1) 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Honlap: https://www.naih.hu
 1. Záró rendelkezések

Tájékoztatjuk, hogy a Honlapon látható és található információk (szöveg, kép, videó és más tartalom) kizárólagos jogosultja a Vállalkozó. A Vállalkozó fényképésze által feladat- és hatáskörében készített fotókat és videókat a Vállalkozó teljes körűen – így különösen területi, alkalom-, példányszám- vagy felhasználási módbeli korlátozás nélkül – felhasználhatja digitális, online és nyomtatott felületein egyaránt (így különösen, de nem kizárólag: weboldal, facebook, újság, hirdetés, plakát, szórólap). A Honlap tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a Vállalkozótól, illetve a Honlapról származó információk, cikkek árusítása, nyilvánosságra hozatala, másolása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése, terjesztése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági vagy egyéb jogi úton is érvényesítjük.

Honlapjainkon a Facebook közösségi bővítménye fut, mely a Like-gombbal használható. A nevezett bővítmény az Amerikai Egyesült Államok-beli Facebook Inc. (1601S. California Ave., Palo Alto, CA 94304 USA) terméke. Ha ilyen közösségi modult tartalmazó honlapunkra látogat, nem teremt közvetlen kapcsolatot ezzel a céggel. Erre csak az Ön kifejezett jóváhagyása esetében kerül sor, ha Ön a megfelelő gombra kattint.

 

Kérjük, hogy amennyiben nem ért egyet a fentiekkel, ne használja a Honlapot.

Amennyiben az adatvédelemmel vagy adatkezeléssel kapcsolatban további kérdései felmerülnek, kérjük, lépjen kapcsolatba munkatársunkkal az alábbi elérhetőségeken:

 

Felhasználóink számára nyújtott szolgáltatásunk keretében a Vállalkozó különböző linkeket kínál további harmadik fél weboldalainak elérésére. Az itt leírt adatvédelmi irányelvek ezen oldalakra nem vonatkoznak. Kérjük, ellenőrizze azoknak a weblapoknak a jogi és titoktartási előírásait, amelyeket linkjeinken keresztül látogatni kíván.

Tájékoztatjuk, hogy a Vállalkozó fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat egyoldalú módosítására, amely a Honlapra történő feltöltéssel válik hatályossá. Kiemelkedően fontos és hangsúlyos változtatásunkról értesítést is közölhetünk Honlapunkon. Figyelemmel erre javasoljuk, hogy folyamatosan kövessék nyomon Adatvédelmi Szabályzatunkat. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy Honlapunk használatával, szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja jelen Adatvédelmi Szabályzatunkat.

A marketing célú adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-121942/2017