ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

1. Általános tájékoztató, az adatkezelés célja

Jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzat (továbbiakban Vállalkozó) szerint Magyar László, (székhely: 4400 Nyíregyháza, Malom u. 4., váll.ig.szám:ES-349293, adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-121942-2017, Adószám: 51681151-1-35; a továbbiakban: „Vállakozó”) a hatályos magyar jogszabályok szerint kezeli az érintettek adatait. A részletes Szabályzat bármikor ingyenesen a https://www.salsaritmo.hu/adatvedelmi-szabalyzat/ oldalunkon megtekinthető. Jelen Szabályzat az Infotörvény értelmező rendelkezéseit használja, amely rendelkezések részletes magyarázata az alábbi helyen érhető el:
https://www.naih.hu/adatvedelmi-szotar.html

2. Az adatkezelés célja és fajtái
A törvényes és szerződésen alapuló adatkezelés eseteit kivéve, személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető (hozzájárulás).
Az érintettet egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bek. alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
Az adatkezelés céljai:
1. A www.turmixtanciskola.hu és a www.salsaritmo.hu honlapok (továbbiakban együttesen Honlap) látogatói adatainak a kezelése. Amennyiben a honlap látogatója – függetlenül az esetleges személyes adatok megadásától – un. sütik (Cookie-k) szerint kezelünk adatokat.
A Vállalkozó által üzemeltetett Honlap úgynevezett „cookie”-kat használ profiladatok és állapotadatok gyűjtéséhez, a Honlap felhasználóinak azonosítására, illetve a látogatók nyomon követésére. A cookie-k olyan adatok, melyek ideiglenesen a böngészőprogramról az Ön számítógépének merevlemezére kerülnek a Honlap meglátogatásával, és amelyek a Honlap látogatásához szükségesek. Önmagukban azonban nem használhatók fel a látogató személyazonosságának beazonosítására. A cookie-k további funkciókat biztosítanak a Honlap számára, illetve segítségükkel pontosabban fel tudjuk mérni a Honlap használatát, illetve célzott hirdetéseket helyezhetünk el szolgáltatók segítségével más webhelyeken.
Az Info tv. alapján cookie alkalmazásához az Ön előzetes hozzájárulásával van lehetőség. Önnek tehát módjában áll engedélyeznie vagy elutasítania a cookie-kat. Böngészője beállításainak módosításával Ön elutasíthatja a cookie-kat, illetve, amennyiben úgy kívánja, a cookie tárolását megelőzően figyelmeztetést is kaphat. Kérjük, amennyiben többet szeretne megtudni ezekről a funkciókról, és pontosítani kívánja cookie beállításait, tekintse meg internetes böngészőjének utasításait vagy segítő képernyőjét. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben úgy dönt, hogy a cookie-kat elutasítja, előfordulhat, hogy Honlapunk vagy más honlapok interaktív funkcióit nem tudja majd teljes egészében kihasználni.
2. Elektronikus hírlevélre feliratkozók: A marketingcélú hírlevélre feliratkozók esetében az adatkezelés a SalesAutopilot, google drive szoftverrel történik. A kezelt adatok: megadott név, e-mail cím, telefonszám. A hozzájárulás bármikor visszavonható az alábbi e-mail címre küldött térítésmentes kérelemmel: turmixtanciskola@gmail.com vagy az uzenet@turmixtanciskola.hu. A reklámcélú levelek végén szintén megjelenik a leiratkozás lehetősége egy kattintásra.
3. Szolgáltatásainkra feliratkozók adatai: A szolgáltatásainkra feliratkozók esetében az adatkezelés a SalesAutopilot, google drive valamint saját fejlesztésű szoftverrel történik. A kezelt adatok: megadott név, e-mail cím, telefonszám. A hozzájárulás bármikor visszavonható az alábbi e-mail címre küldött térítésmentes kérelemmel: turmixtanciskola@gmail.com vagy az uzenet@turmixtanciskola.hu. A reklámcélú levelek végén szintén megjelenik a leiratkozás lehetősége egy kattintásra.
4. A vásárlói adatok: Szolgáltatásaink és termékeink vásárlói a vásárlással kapcsolatos adatait kézzel írott számlával készítjük, ezen adatokat nem tartjuk külön nyilván.

5. Munkatársakkal kapcsolatos adatok: A munkaviszonyban lévő kollégákkal kapcsolatban csak a munkaviszonnyal, bérszámfejtéssel kapcsolatos jogszabályi előírásokban megfogalmazott adatokat tartjuk nyilván. A munkaviszony megszűnésekor a nyugdíj megállapításához szükséges adatokon kívül minden más adatot törlünk.

6. Beszállítókkal kapcsolatos nyilvántartás: A beszállítói partnereinkkel kapcsolatosan a megbízással kapcsolatos bérszámfejtési és megbízási jogviszony létrehozásával, illetve a minőségbiztosítási rendszer értékelésével kapcsolatos adatokat tartjuk nyilván. A megbízási jogviszony megszűnésekor a nyugdíj megállapításához szükséges adatokon kívül minden más adatot törlünk.

Az alábbi adatok kerülnek rögzítésre (adatmátrix):

Az adatokhoz kizárólag a vállalkozó és szerződésen alapuló adatfeldolgozók férnek hozzá.
3. Irányadó háttér- és mögöttes jogszabályok
Az Európai Unió mindenkori adatvédelmi jogszabályai mellett Magyarország területén az alábbi jogszabályok a relevánsak:
• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”)
• a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grt.”)
• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Eker tv.”)
• a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („számviteli tv.”)
• a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény („DM tv.”)
4. A hozzátartozók és a fiatalkorúak adatainak kezelése
A Vállalkozó az általános adatkezelési szabályzat szerint kezeli a hozzátartozók és a fiatalkorúak adatait is.
5. Adatminőség és adatvalódiság
A személyes adatok valódiságáért az érintett felel. A Vállalkozó kizárja a felelősséget a téves (akár szándékos, akár gondatlan) vagy hamis adatok szolgáltatásából eredő bárminemű esetleges kárért.
A személyes adatokban bekövetkező bármely változást az érintett köteles jelezni 8 napon belül a Vállalkozó felé. A Vállalkozó email-en és telefonon biztosítja a személyes adatok karbantartásának lehetőségét. A Vállalkozó kizárja a felelősséget minden olyan esetleges kárért, amely abból ered, hogy a változást az érintett nem jelentette be.
6. Az adatkezelés időtartama
A megadott adatok kezelése az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig vagy a cél megvalósulásáig, illetve a jogszabályokban meghatározott időpontig tart.
7. Adat- és Információbiztonság
A Vállalkozó a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat hitelessége és hitelesítése biztosított, változatlansága igazolható, továbbá a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.
A Vállalkozó által választott informatikai, műszaki rendszerek alkalmasak az adatkezelési céloknak és a kezelt személyes adatok mennyiségének megfelelő védelemre.
A Vállalkozó informatikai és számítástechnikai rendszerei a székhelyén, a megbízott adatfeldolgozóknál illetőleg szerverein történik.
A Vállalkozó informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett az esetleges számítógépes támadások és csalások ellen, a Vállalkozó azonban kizár minden felelősséget a külső, harmadik személyek által okozott esetleges károkért.
9. Jogorvoslati tájékoztatás
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételnél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálat útján.
Az érintett kérelmére a Vállalkozó mint adatkezelő azonnali (de legfeljebb 30 napon belüli) és ingyenesen, kérés esetén írásbeli tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa vagy rendelkezése szerint megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, a feldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az ismételt, azonos tárgyú és tejesített tájékoztatáskérés esetén – mérlegelés esetén – költségtérítési díjat számolhat fel.
Az érintett az Info tv.-ben meghatározott okokban és eljárás során tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.
Panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat az alábbi elérhetőségeken:
• Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
• Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
• Telefon: 06 (1) 391-1400
• Fax: 06 (1) 391-1410
• E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
• Honlap: https://www.naih.hu
11. Záró rendelkezések
Tájékoztatjuk, hogy a Honlapon látható és található információk (szöveg, kép, videó és más tartalom) kizárólagos jogosultja a Vállalkozó. A Vállalkozó fényképésze által feladat- és hatáskörében készített fotókat és videókat a Vállalkozó teljes körűen – így különösen területi, alkalom-, példányszám- vagy felhasználási módbeli korlátozás nélkül – felhasználhatja digitális, online és nyomtatott felületein egyaránt (így különösen, de nem kizárólag: weboldal, facebook, újság, hirdetés, plakát, szórólap). A Honlap tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a Vállalkozótól, illetve a Honlapról származó információk, cikkek árusítása, nyilvánosságra hozatala, másolása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése, terjesztése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági vagy egyéb jogi úton is érvényesítjük.
Honlapjainkon a Facebook közösségi bővítménye fut, mely a Like-gombbal használható. A nevezett bővítmény az Amerikai Egyesült Államok-beli Facebook Inc. (1601S. California Ave., Palo Alto, CA 94304 USA) terméke. Ha ilyen közösségi modult tartalmazó honlapunkra látogat, nem teremt közvetlen kapcsolatot ezzel a céggel. Erre csak az Ön kifejezett jóváhagyása esetében kerül sor, ha Ön a megfelelő gombra kattint.

Kérjük, hogy amennyiben nem ért egyet a fentiekkel, ne használja a Honlapot.
Amennyiben az adatvédelemmel vagy adatkezeléssel kapcsolatban további kérdései felmerülnek, kérjük, lépjen kapcsolatba munkatársunkkal az alábbi elérhetőségeken:
• e-mail: turmixtanciskola@gmail.com, uzenet@turmixtanciskola.hu
• tel.: +36-20-553-9900

Felhasználóink számára nyújtott szolgáltatásunk keretében a Vállalkozó különböző linkeket kínál további harmadik fél weboldalainak elérésére. Az itt leírt adatvédelmi irányelvek ezen oldalakra nem vonatkoznak. Kérjük, ellenőrizze azoknak a weblapoknak a jogi és titoktartási előírásait, amelyeket linkjeinken keresztül látogatni kíván.
Tájékoztatjuk, hogy a Vállalkozó fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat egyoldalú módosítására, amely a Honlapra történő feltöltéssel válik hatályossá. Kiemelkedően fontos és hangsúlyos változtatásunkról értesítést is közölhetünk Honlapunkon. Figyelemmel erre javasoljuk, hogy folyamatosan kövessék nyomon Adatvédelmi Szabályzatunkat. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy Honlapunk használatával, szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja jelen Adatvédelmi Szabályzatunkat.
A marketing célú adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-121942/2017

This site uses cookies – small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping carts, and provide anonymised tracking data to third party applications like Google Analytics. As a rule, cookies will make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the Help section of your browser or taking a look at the About Cookies website which offers guidance for all modern browsers